Ksar Shama B&B

  • Photos
Ksar Shama B&B
  • Description
  • Amenites
  • Write a reviwe
Type:
Stars:
3.5
City:
Country: